Facebook pixel

Työnohjaus

Koulutukset

Työnohjaus on prosessi, joka keskittyy oman työn ja työroolin tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen yhteistyössä työnohjaajan kanssa. Tämän vuorovaikutusprosessin tavoitteena on vapauttaa voimavaroja, joiden avulla voidaan löytää ja toteuttaa ratkaisuja työhön liittyviin haasteisiin. Työnohjaus tarjoaa kehyksen, jossa työntekijät tai työryhmät voivat käsitellä itselleen ajankohtaisia tai haastavia kysymyksiä, ja näin edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia, työroolin selkeyttämistä sekä yhteisen käsityksen vahvistumista työn tarkoituksesta ja tavoitteista.

Työnohjauksen Merkitys ja Tavoitteet

  • Ammatillisen kasvun edistäminen: Työnohjauksen avulla ohjattavat voivat kehittää ammatillista osaamistaan ja ymmärtää paremmin omaa rooliaan ja vastuutaan työyhteisössä.
  • Yhteistyövalmiuksien kehittäminen: Työnohjauksessa opitaan ymmärtämään ja parantamaan työyhteisön sisäistä kommunikaatiota ja yhteistyötä.
  • Työroolin selkeyttäminen: Prosessi auttaa työntekijöitä tunnistamaan ja vahvistamaan heidän rooliaan organisaatiossa.
  • Työn tarkoituksen ja tavoitteiden ymmärtäminen: Työnohjauksessa korostuu yhteisen käsityksen vahvistuminen työn tarkoituksesta ja tavoitteista.
  • Työelämän haasteisiin vastaaminen: Työnohjauksessa kehitetään valmiuksia kohdata ja hallita työelämän muutostilanteita ja haasteita.

Työnohjauksen Prosessi

Työnohjauksen prosessi voi vaihdella riippuen organisaation tarpeista ja tavoitteista. Tyypillisesti se sisältää seuraavat vaiheet:

  • Tarpeen määrittely: Selvitetään, mikä on työnohjauksen tarve ja tavoite.
  • Sopivan työnohjaajan valinta: Valitaan ohjaaja, jolla on tarvittava asiantuntemus ja kokemus.
  • Tavoitteiden asettaminen: Määritellään yhteiset tavoitteet työnohjaukselle.
  • Säännölliset tapaamiset: Järjestetään tapaamisia, joissa keskustellaan ja reflektoidaan työhön liittyviä teemoja.
  • Arviointi ja palaute: Säännöllinen arviointi ja palaute varmistavat, että työnohjauksen tavoitteet saavutetaan.

Työnohjauksen tärkein tehtävä on tukea työntekijöiden ja työryhmien ammatillista kehittymistä ja hyvinvointia työelämässä. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden reflektoida ja kehittää omaa työtä, työroolia ja työyhteisön toimintaa, mikä on elintärkeää jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

Asiakkaamme voi valita ohjaajistamme heidän työnohjaustarpeeseensa sopivalla työskentelyotteella työnohjausta tekevän ja sopivan substanssiammattiosaamistaustan omaavan työnohjaajan.

Toteutamme työnohjauksia yksilötyönohjauksina ja ryhmätyönohjauksena työyhteisöille, tiimeille ja ammattiryhmittäin sekä johdon ja esimiesten työnohjauksia. Ryhmäistunnon kesto on yleensä 90 minuuttia ja yksilöohjauksen 60 – 90 minuuttia

Työnohjaajamme työskentelevät tarvittaessa myös etäyhteyksien välityksellä.

Työnohjausta tarjoavat terapeuttimme löydät alla olevasta napista tai terapeutin kuvan kohdalla näkyvistä nimikkeistä 

Coaching

Coaching-palveluamme käyttävät eniten yritykset avainhenkilöidensä ja esimiestensä tavoitteellisen kehittymisen tueksi. Coaching auttaa yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä kehittymään ja toimimaan tavoitteellisesti asetettujen tavoitteiden suuntaan. Aloitusvaiheessa laaditaan tavoitteet yhdessä asiakkaan (tai asiakkaan ja hänen esimiehensä) kanssa ja tehdään suunnitelma coachingin laajuudesta ja intensiteetistä. Tyypillisesti coaching-prosessit ovat kestoltaan työnohjausprosesseja lyhyempiä, jolloin coaching-tapaamiskertoja on esimerkiksi 3 – 10.

Coaching sopii hyvin mm. työelämän, yksityiselämän tai työuran muutostilanteissa (muutoscoaching, uracoaching, työhyvinvointia tukeva coaching) tai tilanteissa, joissa halutaan kehittää omaa esimiestyötä tai omia toimintatapoja vastaamaan paremmin työn tai muun elämän ajankohtaisia haasteita ja tarpeita.